12 اصل انیمیشن (بخش اول)

آگوست 17, 2020 Posted by hamid In Uncategorized No Comments

1- فشرده شدن و کش آمدن

اصلی است که در آن اشیا  برای نشان دادن سرعت،وزن،جرم و اندازه حرکت بزرگ و یا کوچک تر می شوند.مقدار فشردگی و کش آمدگی شی در مورد جرم آن توضیح می دهد. هر چقدر فشردگی و کشیدگی بیشتر شی نرم تر نشان داده می شود

از این اصل می توان در اشیا،کارکتر ها و حالت چهره کارکتر استفاده کرد. همیشه به ابعاد در این اصل توجه کنید به طور مثال اگر جسم را بلند تر می کنید به همان نسبت هم باید نازک تر شود

2- پیش حرکت

آمدگی برای انجام حرکت و ایجاد این حس در مخاطب که برای حرکت بعدی خود را آماده کند مانند فنر که قبل از باز شدن باید به وسیله فشرده شدن در خود انرژی ذخیره کنند و یا مانند حرکت مشت زدن که کارکتر که ابتدا دست خد را به عقب می برد تا برای ضربه نیرو ذخیره کند

هم چنین می توان از ترکیب اصل اول و اصل پیش بینی حرکت صورت خوبی ایجاد کرد

3- صحنه پردازی

اصل صحنه پردازی یعنی اینکه تصویر یا کارکتر و یا حتی دوربین باید مقصود را به روشنی به مخاطب برساند

بیننده نباید در نگاه کردن به اجزا صحنه دچار تردید شود و نداند که به کدام قسمت تصویر نگاه کند

حرکت دوربین در این اصل نقش مهمی دارد       

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *